Camda sek sov Russian videochat skype porn

augusta 2001, ktorou sa po 28-krát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označenia nebezpečných látok Text s významom pre Európsky hospodársky priestor. augusta 2001, ktorou sa po 28-krát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označenia nebezpečných látok Text s významom pre Európsky hospodársky priestor. 1–333 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 028 P. Do príloh II, III a IV je potrebné doplniť fínske a švédske verzie textov a v niektorých jazykových verziách smernice je nutné urobiť technické korekcie určitých častí v dodatkoch II, III a IV.

3 - 341Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 028 P. Vydanie takto aktualizovanej a prepracovanej podoby príloh II, III a IV bude prospešné.(3) Článok 1 Európskeho parlamentu a smernice Rady 1999/33/ES [3] umožňuje Švédsku od 1. decembra 2000 požadovať používanie prídavného slovného spojenia vetu R340, neuvedenú v prílohe III, namiesto vety R40 na látky, ktoré sa označujú ako karcinogénne, kategórie 3.

Najnovšie vedecké a technické poznatky ukázali, že tento zoznam nebezpečných látok je nutné doplniť a aktualizovať v súlade s technickým pokrokom.

augusta 2001,ktorou sa po 28-krát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označenia nebezpečných látok(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,so zreteľom na smernicu Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označenia nebezpečných látok [1], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 2000/33/ES [2], a to najmä na jej článok 28,keďže:(1) Príloha I k smernici 67/548/EHS obsahuje zoznam nebezpečných látok, spolu s podrobným zoznamom všetkých klasifikovaných a označených látok.

Kanadas valuta, den kanadensiska dollarn, infördes år 1858 och ersatte faktiskt den spanska dollarn. Kanadas dollar finns i valörerna: Sedlar: 100, 50, 20, 10, 5.

Príloha 1 sa mení a dopĺňa takto:a) tabuľky A a B v predhovore k prílohe 1 budú obsahovať fínske a švédske názvoslovie. 3; R68" a nahradením označenia z R40 na R68,f) položky uvedené v prílohe 1F k tejto smernici sa menia a dopĺňajú nahradením klasifikácie "Xn; R40" na "Xn; R68" a nahradením označenia z R40 na R68,g) položka uvedená v prílohe 1G k tejto smernici sa mení a dopĺňa nahradením koncentračných limitov z "Xn; R40/20/21/22" na "Xn; R68/20/21/22",h) položka uvedená v prílohe 1H k tejto smernici sa mení a dopĺňa nahradením koncentračných limitov z "Xn; R20/21/22-40/20/21/22" na "Xn; R20/21/22-68/20/21/22",i) položky uvedené v prílohe 1I k tejto smernici sa menia a dopĺňajú nahradením slovného vyjadrenia klasifikácie "Muta. Preto sa príloha IV nahrádza prílohou 4 k tejto smernici.5. Nebezpečným látkam zo zoznamu "chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu" ("No longer polymers", Document, Office for Official Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0) sa priraďuje "No longer polymers" číslo.

Niektoré jazykové verzie smernice budú zahŕňať technické korekcie v určitých častiach predhovoru a tabuliek A a B. Príloha V sa mení a dopĺňa nasledovne:a) kapitola B.1 sa vypúšťa;b) nadpis v anglickej verzii kapitoly B13/14 sa nahrádza textom v prílohe 5A;c) posledná veta francúzskej verzie ods. kapitoly B.39 sa nahrádza textom v prílohe 5B,d) rovnica v poslednej vete odseku 1.7.1.6 anglickej verzie kapitoly B.41 sa nahrádza textom v prílohe 5C;e) testovacia metóda subchronickej orálnej toxicity u hlodavcov sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou 5D k tejto smernici, ktorá nahrádza kapitolu B.26;f) testovacia metóda subchronickej orálnej toxicity u nehlodavcov sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou 5E k tejto smernici, ktorá nahrádza kapitolu B.27;g) do časti C v prílohe 5F k tejto smernici sa zahrnie sedem nových testovacích metód pre enviromentálnu toxicitu.6. Toto číslo je sedemčíselný systém typu XXX-XXX-X, ktorý začína: 500-001-0.

Príslušné časti sa vydajú vo fínskom a švédskom jazyku. ES L 123, 24.4.1998, s.1.--------------------------------------------------PRÍLOHA 1 APREDHOVOR K PRÍLOHE IÚvod Príloha 1 je zoznam nebezpečných chemických látok, pre ktoré existuje na úrovni spoločenstva dohodnutá harmonizovaná klasifikácia a označenie v súlade s postupmi stanovenými v článku 4 ods.

Je potrebné uverejniť takto aktualizovanú a prepracovanú verziu prílohy VI, najmä však tej časti, ktorá sa vzťahuje na smernicu 1999/45/ES Európskeho parlamentu a smernicu Rady z 31. Príloha II zahŕňa švédsku a fínsku verziu a technické korekcie určitých jazykových verzií. 3 tejto smernice.Číslovanie položiek Položky v prílohe 1 sú uvedené v zozname podľa atómového čísla prvku najviac charakteristického pre vlastnosti danej látky.

Search for Camda sek sov:

Camda sek sov-89

Súčasný technický pokrok dokáže pomocou dôkladnej kontroly spomínaného procesu zabezpečiť minimálne pôsobenie na človeka a životné prostredie.(7) Technická dokumentácia by mala obsahovať súbor testov medziproduktov s obmedzeným pôsobením, čím sa poskytnú potrebné informácie na vyhodnotenie predvídateľného rizika týchto medziproduktov na človeka a životné prostredie. 3; R68",j) položky uvedené v prílohe 1J k tejto smernici sa menia a dopĺňajú nahradením slovného vyjadrenia klasifikácie "Muta. Preto sa príloha III nahrádza prílohou 3 k tejto smernici.4. Indexové číslo každej látky je vo forme digitálneho radu typu ABC-RST-VW-Y, kde:- ABC je buď atómové číslo najcharakteristickejšieho chemického prvku (ktorému predchádza jedna alebo dve nuly s cieľom postupnosti) alebo bežné číslo triedy pre organické látky,- RST, je poradové číslo látky uvedené v sérii ABC,- VW označuje formu, v ktorej sa látka vyrába alebo uvádza na trh,- Y je kontrolné číslo vypočítané v súlade s metódou ISBN. Nebezpečným látkam, oznámeným podľa opatrení tejto smernice, sa pridáva číslo látky podľa Elincs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Camda sek sov”